Säännöt

1§ YHDISTYS

Yhdistyksen nimi on Lännen Shelttiyhdistys r.y. ja kotipaikka on Pori.
Yhdistyksen kieli on suomi.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueellisesti shetlanninlammaskoirien kasvattajien, niitä harrastavien ja niistä kiinnostuneiden henkilöiden yhteistyöelimenä sekä rotuharrastuksen kehittäjänä ja edistäjänä.

Päämääriään yhdistys toteuttaa
-harjoittamalla valistustoimintaa harrastamansa rodun tunnetuksi tekemiseksi
-pitämällä kiinteää yhteyttä jäsenistöönsä oman rotujärjestön julkaisun kautta ja yhteisten tilaisuuksien avulla
-antamalla opastusta ja neuvoja kaikissa shetlanninlammaskoirarotuun liittyvissä kysymyksissä sekä kasvattamalla ja kouluttamalla nuoria rodun harrastajia
-järjestämällä näyttelyjä
-pitämällä yhteyttä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:hyn, jota kutsutaan näissä säännöissä SKL - FKK:ksi, kennelpiireihin, shetlanninlammaskoirien rotujärjestöön, muihin rotua harrastaviin yhdistyksiin kotimaassa sekä ulkomailla.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, järjestää illanviettoja, matkoja, arpajaisia ja kilpailuja asianomaisten viranomaisten luvalla.

3§ JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseniksi voivat päästä yksityiset henkilöt maksamalla vuotuisen jäsenmaksun.
Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä jäsenillä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§ JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan.

5§ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä ilmoituksen kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittakoon eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan toimintavuoden alusta. Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan 2 kuukauden kuluessa sen erääntymisestä lukien katsotaan eronneeksi.
Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti taikka hyvien tapojen vastaisesti tai on erotettu SKL-FKK:sta, yhdistyksen hallituksella on yksimielisellä päätöksellä oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

6§ HALLITUS

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus sen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitut kuusi (6) muuta jäsentä.
Muista jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuoro ratkaistaan arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan kuitenkin valita uudelleen. hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä rahastonhoitajan. Kahta viimeksi mainittua tointa voi hoitaa sama henkilö.

7§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jomkikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

8§ HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle, jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Jos kokouksessa tullaan käsittelemään 5§:n mukaista asiaa, on hallituksen jäsenille toimitettava kokouskutsu, jossa on mainittava ko. asia.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sen jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

9§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on
-johtaa yhdistyksen toimintaa
-hoitaa yhdistyksen taloutta ja laatia vuosittain yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä laatia toimintakertomus
-kutsua koolle vuosi- ja ylimääräiset yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat
-hyväksyä uudet jäsenet
-päättää jäsenten erottamisesta
-järjestää näyttelyitä
-informoida jäsenistöä riittävästi tehdyistä päätöksistä sekä syventää heidän kenneltietouttaan.

10§ KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen maaliskuun 15. päivään mennessä. Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii, kummassakin tapauksessa hallituksen kutsusta ja vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten.
Yhdistyksen kokouksesta ilmoitetaan jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta joko yhdistyksen kotisivuilla tai yhdistyksen julkaisussa. Kokouksesta voidaan lisäksi tiedottaa yhdistyksen facebooksivulla. Kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla 18 vuotiaalla jäsenellä yksi ääni. Etäosallistuminen on mahdollista, jos asiasta on erikseen kokouskutsussa mainittu. Valtakirjalla ei voi olla edustettuna. Kaikki ne asiat, joista nämä säännöt eivät toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa, muissa asioissa puheenjohtajan mielipide. 

11§ VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavista asioista
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina mahdollisissa äänestyksissä.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle
6. Valitaan kaksi (2) edustajaa rotujärjestön hallitukseen
7. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
8. Hyväksytään tulo- ja menoarvio kuluvalle toimintakaudelle sekä määrätään jäsen-
maksun suuruus seuraavalle vuodelle.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12§ TOIMINTA- JA TILIVUOSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava yhdistyksen tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintakastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan yhdistyksen vuosikokouksen tai ylimääräisen kokouksen päätös, jota 2/3 annetuista äänistä on kannattanut ja muutosehdotukset on julkaistava yhdistyksen julkaisussa vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta.

14§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous ja pätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään ¾ annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on yhdistyksen hallituksen tehtävä välittömästi ilmoitus shetlanninlammaskoirien rotujärjestön hallitukselle.

Jos yhdistys puretaan, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat shetlannilammaskoirien rekisteröidylle rotujärjestölle.

15§ MUUTA

Muutoin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.

Luo kotisivut ilmaiseksi!